lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsatser och studentstöd

KEFU stimulerar på olika sätt studenter inom Skånes universitet och högskolor som är intresserade av att studera Skånes kommuner och Region Skånes arbete med frågor brett kopplade till ledning, organisation och ekonomi. Helst skall detta intresse knyta an till samhällsvetenskapliga och den ekonomiska fakultetens verksamhetsområden.
 
KEFUs stimulans sker huvudsakligen inom ramen för fyra aktiviteter:
 
Årlig uppsatstävling 
Varje år utlyser KEFU en uppsatstävling. Läs mer om de vinnande uppsatserna sedan 2003 via rubrikerna till vänster.  
 
Ersättning för utlägg i samband med uppsatsarbete
Denna möjlighet till ersättning ges i samband med uppsatsens färdigställande och rör skäliga reseutlägg, såsom buss och tågbiljetter samt milersättning, i samband med insamling av datamaterial till uppsatsen. Uppsatsen syfte, resans syfte och medföljande kvitton som stärker utläggen (biljetter etc) samt kontaktuppgifter skickas till KEFUs kansli. Utbetalning sker när uppsatsen är färdigställd och godkänd.
 
Stöd och förslag till uppsatsämnen
KEFUs kansli kan stödja uppsatser med råd och förslag på intervjupersoner, viss handledning och expertkompetens på flera tänkbara områden inom organisation, ledning och ekonomi. Ibland har kansliet också fått in konkreta uppsatsämnen från Skånes kommuner och Region Skåne som kansliet kan förmedla. En del av dessa ämnen går också gå att finna på Ekonomihögskolans Karriärcentrum.
 
KEFUs Fallfabrik
Undervisningsmaterial som illustrerar olika former av utmaningar avseende organisation, ledning och ekonomi i svenska kommunala och landstingskommunala verksamheter är en bristvara. 
KEFU stimulerar därför studenter, forskare och praktiker att bidra med att skriva så kallade fall. Tanken med fallen är att de skall skrivas i undervisningssyfte och göra det möjligt att diskutera och analysera olika kommunala styrförutsättningar och dilemman. Ersättning utgår för nedlagt arbete och fallen kan företrädelsevis hämtas både från färdiga uppsatser, pågående forskningsprojekt eller praktiska erfarenheter. Klicka på medföljande Powerpoint presentation för att läsa mer.