lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsatser och studentstöd

för studenter inom Skånes universitet och högskola

KEFU Skåne stimulerar på olika sätt studenter inom Skånes universitet och högskola som är intresserade av att studera Skånes kommuner och Region Skånes arbete med frågor brett kopplade till ledning, organisation och ekonomi. Intresset skall knyta an till samhällsvetenskapliga och den ekonomiska fakultetens verksamhetsområden.

KEFUs stimulans sker huvudsakligen inom ramen för fyra aktiviteter:
 
Årlig uppsatstävling 
Varje läsår utlyser KEFU en uppsatstävling. Uppsatsen ska ligga i linje med KEFUs syfte som är ”att initiera forskning och utbildning som skall tillämpas i kommunernas och regionens utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi”. Uppsatsämnet skall knyta an till universitets och högskolors samhällsvetenskapliga och/eller ekonomiskt inriktade ämnesområden. Speciellt betonas hög relevans för sektorn och uppsatsen skall upplevas som användbar och lättillgänglig av praktiken.
 
Uppsatsen skall vara godkänd som examensarbete (kandidat, magister, master eller examensarbete) vid Lunds eller Malmö universitets institutioner eller Kristianstads högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen skall av handledaren insändas till KEFU-Skåne senast den 15 september efter det gångna läsåret. Namn, adress och telefonnummer till författarna skall medsändas.
 
Total prissumma är 20 000 kronor.
 
Läs mer om de vinnande uppsatserna.
 
Ersättning för utlägg i samband med uppsatsarbete
Denna möjlighet till ersättning ges i samband med uppsatsens färdigställande och rör skäliga reseutlägg, såsom buss och tågbiljetter samt milersättning, i samband med insamling av datamaterial till uppsatsen. Uppsatsen syfte, resans syfte och medföljande kvitton som stärker utläggen (biljetter etc) samt kontaktuppgifter skickas till KEFUs kansli. Utbetalning sker när uppsatsen är färdigställd och godkänd.
 
Stöd och förslag till uppsatsämnen
KEFUs kansli kan stödja uppsatser med råd och förslag på intervjupersoner, viss handledning och expertkompetens på flera tänkbara områden inom organisation, ledning och ekonomi. Ibland har kansliet också fått in konkreta uppsatsämnen från Skånes kommuner och Region Skåne som kansliet kan förmedla. En del av dessa ämnen går också gå att finna på Ekonomihögskolans Karriärcentrum.
 
KEFUs Fallfabrik
Undervisningsmaterial som illustrerar olika former av utmaningar avseende organisation, ledning och ekonomi i svenska kommunala och landstingskommunala verksamheter är en bristvara. 
KEFU stimulerar därför studenter, forskare och praktiker att bidra med att skriva så kallade fall. Tanken med fallen är att de skall skrivas i undervisningssyfte och göra det möjligt att diskutera och analysera olika kommunala styrförutsättningar och dilemman. Ersättning utgår för nedlagt arbete och fallen kan företrädelsevis hämtas både från färdiga uppsatser, pågående forskningsprojekt eller praktiska erfarenheter. För mer information kontakta KEFUs kansli via kefu@kefu.se