lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarnätverk

KEFUs forskarnätverk består av forskare som på olika sätt är engagerade i KEFUs verksamhet, både som forskare och undervisare. Inom nätverket finns det forskare som specialiserat sig inom såväl den kommunala, landstingskommunala, frivilliga och statliga sektorn. De kunskaper och förmågor som finns inom nätverket täcker en bred palett av frågeområden inom organisation och ledning, såväl empiriskt som teoretiskt. Mer om nätverkets forskningsområden och de olika forskarnas specialiteter går det att läsa om på PUMARs hemsida. 

 
Nätverkets forskare publicerar sig vanligtvis i internationella tidskrifter och bidrar härigenom till bland annat en spridning av de erfarenheter som finns av de senaste årtiondens reformer inom svensk offentlig sektor. Internationellt är det relativt ovanligt med denna form av större samlade nätverk inom ”public management and governance”. Frågor om samverkan, drift- och ägandeformer, konkurrens, upphandling, ekonomistyrning, styrning genom nyckeltal och benchmarking, goda exempel är några av de områden som de senaste åren studerats i olika empiriska kontexter.