lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vårdvalsseminarium – Erfarenheter av medicinsk revision i Region Skåne

Det finns anledning att ställa sig frågan ifall det behövs mer eller mindre formell styrning i svensk sjukvård. Å ena sidan har många ställt sig kritiska till den granskningskultur som vuxit fram och som förknippas med New Public Management. Skärpt granskning och kontroll riskerar att tränga undan inre professionella drivkrafter. Det finns också en kritik mot att man följer upp utförare baserat på indikatorer som är möjliga att mäta snarare än information som speglar verksamheternas kvalitet. Å andra sidan har studier visat att planering, uppföljning och ansvarsutkrävning från huvudmännens sida är nödvändigt om inte viktiga mål, inte minst kopplat till jämlikhet, ska gå förlorade i sjukvård. Detta gäller inte minst i en situation med valfrihet för individer.
 
I Region Skåne har man arbetat med medicinsk revision i primärvården sedan vårdval infördes 2009, som ett komplement till annan styrning av vårdgivare. Medicinsk revision är en form av styrning i dialogform som används av flera huvudmän. I Region Skåne har medicinsk revision tidigare genomförts regelbundet (var 12-24 månad) av alla vårdgivare i primärvården. Från och med hösten 2014 har dock förekomsten av medicinsk revison minskat i primärvården i Region Skåne eftersom revisorerna har fått ett annorlunda och utökat uppdrag där andra uppgifter ingår.
 
Vid seminariet diskuteras erfarenheter av den modell för medicinsk revision som tillämpades i primärvården i Region Skåne 2009-2014, baserat på en aktuell KEFU-rapport. Vilken var bakgrunden till och syftet med införandet av regelbunden systematisk medicinsk revision från Region Skånes sida? Vilken roll har den medicinska revisionen haft? Hur har förekomsten och formerna för medicinsk revision sett ut? Vilka konsekvenser har medicinsk revision inneburit för vårdgivare i primärvården? Vilket värde har medicinsk revision utgjort för patienter, vårdgivare och huvudmän? Kan några generella slutsatser kring styrning i dialogform dras från de skånska erfarenheterna?
 
Medverkande: Anna Häger Glenngård, ekonomie doktor och universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Författare till rapporten ”Uppföljning och ansvarsutkrävning av vårdgivare jämte pinnstatistik – erfarenheter av fem års medicinsk revision i primärvården i Region Skåne”.
 
Tid: Torsdagen den 28 januari klockan 14.00 – 16.30.
 
Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:211, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.
 
Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.
 
 
 
 

AVGIFTSFRIA SEMINARIER

Alla KEFU-seminarier är avgiftsfria för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.