lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium:  Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

kEFU-seminarium den 16 maj 14.00-16.30

Antalet kommunala bolag har ökat snabbt. Fastighet, energi, avfall och vatten dominerar men bolagen är spridda inom en lång rad verksamhetsområden, även traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. Med ett ökat samverkansbehov har också organisationsformer som kommunalförbund adderats till den kommunala organisationskartan.

I takt med att de kommunala bolagen och kommunalförbunden blir fler, ökar också betydelsen i ett samhällsekonomiskt perspektiv av hur kommuner väljer att organisera sig. Det är en utmaning att organisera och styra den samlade kommunala verksamheten, särskilt när den också antar en komplex juridisk struktur. Det handlar om val av organisationsform (förvaltning, bolag, kommunalförbund m.fl.), val och samansättning av ledning och styrelse (direktion och förbundsfullmäktige), framtagande av bolagsordningar, ägardirektiv, policys m.m. Vidare måste man hantera att verksamheter organiseras så att de ägs av två eller flera kommuner gemensamt eller i vissa fall ägs gemensamt med privata intressen.  
Under seminariet presenteras exempel på hur skånska kommunala koncernerna är strukturerade och formellt styrs. Utifrån detta förs en diskussion om tänkbara motiv till valen av strukturer och utformning av styrdokument. 

Medverkande:

Jörgen Carlsson, adjunkt. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Mattias Haraldsson, Ek. dr. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Niklas Sandell, Ek. dr. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 

mer information

Tid: Torsdagen den 16 maj 14.00 – 16.30
Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.
Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

ANMÄLAN

Kontakt: kefu@kefu.se