lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Jakten på den perfekta styrmodellen

Hur ser den perfekta styrmodellen ut? Svaret är att det beror på. Det beror bland annat på vilken verksamhet som ska styras, vilken omgivning den verkar i och vilka individer som är föremål för styrningen. Olika modeller för att leda och styra sjukvården, inklusive principer för ersättning, har införts i Sverige som en naturlig del i den utveckling som successivt har skett i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet sedan flera decennier. Svensk primärvård ska idag inte bara uppfylla traditionella mål kopplat till jämlikhet, effektivitet och kvalitet sett ur ett befolkningsperspektiv samt nyare mål kopplat till tillgänglighet och lyhördhet gentemot individer. Idealt ska styrmodeller också ge goda förutsättningar för utförare i offentlig sektor att arbeta innovativt och ta tillvara goda exempel samt spegla tillit från de som styr gentemot medarbetares kunskap att skapa nytta och kvalitet för medborgare som ska ta del av tjänsterna.

Inom ramen för ett pågående KEFU-projekt har Anna Häger Glenngård arbetat med en heltäckande kartläggning av de modeller för formell styrning som används i svensk primärvård efter vårdvalet baserat på en enkät, uppföljande intervjuer och granskning av förfrågningsunderlag från samtliga landsting och regioner. Vid seminariet presenteras resultaten från denna kartläggning. Begreppsparen styrningens form som dialog eller prestations- mätning och uppföljning samt styrningens roll som kontrollerande eller stödjande används för att strukturera presentationen och diskussionen. Vidare presenteras och diskuteras det pågående arbetet med att ta fram ett ramverk för att beskriva (och utvärdera?) modeller för formell styrning i offentlig sektor baserat på erfarenheter från svensk primärvård och tidigare forskning.

Medverkande: Anna Häger Glenngård, ekonomie doktor och universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.  

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Plats 

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Tid

Torsdagen 27 april klockan 14:00 – 16:30

Plats

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmälan