lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Strategiska forskningsprojekt

Basforskning och strategiska forskningsprojekt

KEFUs stöd till kommunalekonomisk forskning kan delas in i två delar; basforskning och strategiska forskningsprojekt.

 • KEFUs basforskning syftar till att utveckla kunskap och aktiviteter inom ramen för kommunalekonomi och på så sätt stödja medlemmarna i deras arbete med ekonomirelaterade frågor. Inom ramen för basforskningen ingår kansliets arbete med att t.ex. utveckla och genomföra seminarier och utbildningar, intressera studenter för ämnet genom stimulanspaket såsom uppsatstävlingar, initiera utvecklingsprojekt, agera bollplank och diskussionspart för medlemmarna, stödja utvecklingsprojekt, bedriva utredningar och ansöka externa forskningsmedel.
 • KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella kommunalekonomiska frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. FoU-projekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom området, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på.

I nedanstående sammanställning ges en översikt över några av de senaste årens strategiska forskningsprojekt som styrelsen tagit beslut om (1998 – till dagens datum).

Väcker projekten Er nyfikenhet är ni välkomna att i första hand ta kontakt med ansvarig forskare via deras e-post.


88. Intern styrning vid vårdcentraler i Sverige och Finland – en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Projektansvarig: Anna Häger Glenngård (anna.glenngard@fek.lu.se)
Syfte: Syftet med projektet är att ur ett verksamhetsperspektiv studera hur intern styrning och ledning bland vårdcentraler går till samt variation i denna i relation till:
1.    karaktäristika bland vårdcentraler, dvs storlek, lokalisering, privat eller offentlig drift, verksamhetschefens bakgrund samt egenskaper bland listade patienter;
2.    utformningen av den externa styrningen mellan sjukvårdshuvudmän och vårdgivare, dvs användning av dialog och prestationsmätning samt ersättningsystemets utformning i styrmodellerna och;
3.    vårdgivares prestationer i termer av kvalitet, följsamhet till riktlinjer, patientnöjdhet, tillgänglighet och grad av samverkan med andra aktörer.

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2019-12-31, Status: Pågår


87. Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Projektansvarig: Jörgen Carlsson (jorgen.carlsson@fek.lu.se), Mattias Haraldsson (mattias.haraldsson@fek.lu.se) och Niklas Sandell (niklas.sandell@fek.lu.se)
Syfte: Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga de skånska kommunkoncernerna med avseende på motiv, koncernstruktur och formell styrning. Mer precist syftar denna studie till en kartläggning av tre frågor:
1.    Hur är de kommunala koncernerna strukturerade i de skånska kommunerna?
2.    Hur är den formella styrningen av de skånska kommunala koncernerna utformad?
3.    Hur kan motivbilden bakom organiseringen av de kommunala koncernerna i de skånska kommunerna förstås?

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2018-12-31, Status: Pågår


86. Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Projektansvariga: Christine Blomquist (christine.blomquist@fek.lu.se) och Rikard Larsson (rikard.larsson@fek.lu.se)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka några större skånska offentliga organisationers talangförsörjning. Den undersöker explorativt i vilken utsträckning talangförsörjning sker genom HR-driven talent management jämfört med talangledarskap via linjechefer.

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2018-12-31, Status: Pågår


85. IT-säkerhet och sårbarhet – Hur ser kommunernas krisplanering ut?

Projektansvarig: Anna Thomasson (anna.thomasson@fek.lu.se)
Syfte: Syftet är att undersöka hur kommuner arbetar med krisberedskap med fokus på IT och bredbandstjänster. Studiens syftar även till att undersöka vilka förutsättningar olika kommuner har att arbeta med krisledning i förebyggande syfte, om förutsättningar för att arbeta med krishantering skiljer sig åt mellan kommuner och i så fall vad den här skillnaden beror på.

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2018-12-31, Status: Pågår


 84. Effekter av förändrad ersättningsmodell i Skånsk sjukhusvård – från prestation till anslag

Projektansvarig: Lina Maria Ellegård (lina_maria.ellegard@nek.lu.se) och Anna H Glenngård (anna.glenngard@fek.lu.se)
Syfte: Syftet med projektet är att undersöka effekter av den förändrade ersättningsmodellen inom sjukhusvården i Skåne. Med effekter avses främst konsekvenser för uppfyllande av vårdens målsättningar, men också eventuella skillnader hur beställare och utförare betraktar styrningen före och efter förändringen.

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2018-06-30, Status: Avslutat


83. Uppföljningssystem för organisatoriskt lärande och ansvarsutkrävning i innovativa system

Projektansvarig: Anders Anell (anders.anell@fek.lu.se)
Syfte: Syftet är att utveckla en beskrivning av hur uppföljningssystem kan användas för olika former av ansvarsutkrävning och organisatoriskt lärande. Detta görs genom att beskriva uppföljningens utformning och användning inom svensk cancervård på en översiktlig nivå.
 
Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast 2018-06-30, Status: Pågår

82. Varumärkesarbete i offentlig sektor

Projektansvarig: Jens Renstam (jens.renstam@fek.lu.se), Jon Bertilsson (jon.bertilsson@fek.lu.se) och Katie Sullivan (katie.sullivan@fek.lu.se)
Syfte: Studiens syfte är att: 
1.    Utveckla teori genom att i första hand ifrågasätta rådande antaganden inom varumärkesforskning (Alvesson & Sandberg, 2013 ), och sedan utveckla ett alternativt varumärkesramverk som inkluderar både de värdeskapande och värdeförstörande sidorna hos varumärkning.
2.    Skapa insikt om de spänningar och potentiella konsekvenser som varumärkesorientering kan ge upphov till i den offentliga sektorn.
3.    Beskriva varumärkesorienteringens komplexitet med syftet att stödja chefers beslutsfattande och bidra till en mer reflexiv varumärkespraktik i offentliga organisationer.

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2017-08-31, Status: Pågår


 81. Att utveckla och styra svensk primärvård i dialog med utgångspunkt i goda exempel

Projektansvarig: Anna H Glenngård (anna.glenngard@fek.lu.se)
Syfte: Syftet med projektet är att studera erfarenheter av och förutsättningar för att genom dialog styra, leda och utveckla svensk primärvård med utgångspunkt i goda exempel. 

Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2017-12-31, Status: Avslutat

80. Kommunrevisionen en kritisk vän eller nödvändigt ont? – en studie av revisionens roll och funktion nu och i framtiden

Projektansvarig: Anna Thomasson (anna.thomasson@fek.lu.se)
Syfte: Syfte med studien är att undersöka hur kommunrevisonens roll ser ut idag för att med det som bakgrund analysera revisionens framtida roll i det demokratiska systemet samt i relation till externa utförare. 
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2016-10-01, Status: Avslutat

79. Kommunal samverkan under press

Projektansvarig: Ylva Stubbergaard och Dahlia Mukhtar Landgren (ylva.stubbergaard@svet.lu.se)
 
Syfte: Pilotstudien syftar till att undersöka fem skånska kommuners erfarenheter av samverkan med andra aktörer vid mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2016-12-31, Status: Pågår

78. Sammanställd redovisning – kompletterande ansökan till nr 75

Status: Avslutat


77. Effekter av jämförande information om vårdgivare inom primärvården i Region Skåne

Projektansvarig: Lina Maria Ellegård (lina_maria.ellegard@nek.lu.se)
 
Syfte: Föreliggande ansökan syftar dels till att möjliggöra ett ytterligare fältexperiment, denna gång inom barnhälsovården, dels till att initiera ett forskningsprojekt om informationstillgångens betydelse för senare vårdkonsumtion och hälsa.
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2016-12-31, Status: Pågår

76. Uppföljning och ansvarsutkrävning av vårdgivare bortom pinnstatistiken – fem års erfarenheter av medicinsk revision i Region Skåne

Projektansvarig: Anna H Glenngård (anna.glenngard@fek.lu.se)
 
Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att studera värdet av medicinsk revision som komplement till uppföljning baserat på information i register för att utkräva utförare på ansvar för övergripande målsättningar i vården. Mer specifikt kommer erfarenheter av fem år med medicinsk revision i primärvården i Region Skåne att studeras.
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2016-03-31, Status: Avslutat

75. Sammanställd redovisning – kartläggning av kommunal redovisningspraxis

Projektansvarig: Niklas Sandell mfl (niklas.sandell@fek.lu.se)
 
Syfte:  Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga kommuners sammanställda redovisning: hur den upprättas, vilken information som lämnas samt överensstämmelsen med rekommendation 8.2 Sammanställd Redovisning, från Rådet för kommunal redovisning (RKR), och med övrig relevant kommunal normering.
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2016-03-31, Status: Avslutat

74. Vårdmatchning - en mötesplats för patientens efterfrågan och sjukvårdens utbud

Projektansvarig: Catharina Wingner Leifland och Lars Nordgren (lars.nordgren@ism.lu.se) 
 
Syfte: Utifrån problembakgrunden är syftet tvådelat - dels att undersöka nuvarande kunskapsläge vad gäller vårdmatchning i ett nordiskt (Sverige, Danmark och Norge) och internationellt (England och Kanada) perspektiv och dels att ge kunskapsbidrag till beskrivning och utveckling av en modell för Vårdmatchning.
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2016-02-01, Status: Pågår

73. Ekonomrollen i offentlig förvaltning Vårdmatchning - en mötesplats för patientens efterfrågan och sjukvårdens utbud

Projektansvarig: Caroline Hellström (caroline.hellstrom@fek.lu.se)
 
Syfte: Syftet med projektet är att ytterligare fördjupa och ha möjlighet att relatera kunskapen om den kommunala ekonomrollen genom att i denna tredje studie av ekonomrollen även belysa utvecklingen av ekonomrollen i andra offentliga verksamheter, såsom den statliga förvaltningen. 
 
Genomförda aktiviteter/avrapportering: 
Kefu seminarium
Rapport i KEFUs skriftserie
Övrig publicering uppmuntras
 
Slutrapportering senast: 2014-11-30, Status: Avslutat

72. Dubbel ansvarsutkrävning inom ramen för modeller med inslag av konkurrens och valfrihet Ekonomrollen i offentlig förvaltning

Projektansvarig: Anna H Glenngård (anna.glenngard@fek.lu.se)

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att mot bakgrund av debatten kring ändrade förutsättningar för huvudmäns styrning och reglering av utförare ta fram teoretiskt och empiriskt väl underbyggda studier som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av offentligt finansierade verksamheter och kommunicera dessa till en bred publik.

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie
 • Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast: 2014-09-30, Status: Avslutat


71. Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning

Projektansvarig: Jens Dietrichson (Jens.Dietrichson@nek.lu.se) och Lina Maria Ellegård (LinaMaria.Ellegard@nek.lu.se)

Syfte: Tidigare forskning indikerar att ett möjligt sätt att förbättra ekonomiska utfall är införa bättre budgetinstitutioner, det vill säga att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen.3 I detta projekt planerar vi att vidareutveckla en av oss tidigare genomförd studie om sambandet mellan budgetprocessens struktur och kommuners ekonomiska utfall.

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie
 • Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast: 2014-04-30, Status: Avslutat


70. Kompletterande datainsamling om de svenska nationella kvalitetsregistren för hälso- och sjukvård

Projektansvarig: Charlotta Levay (Charlotta.Levay@fek.lu.se)

Syfte: Forskningsprojektet är en jämförande studie av de svenska nationella kvalitetsregistren och motsvarande kliniska datasystem i USA för forskning, lokal kvalitetsutveckling och offentlig kvalitetsredovisning.

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie
 • Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast: 2014-11-30, Status: Avslutat


69. Indikatorer på kvalitet och resultat som underlag för styrning i vård och omsorg

Projektansvarig: Anders Anell (Anders.Anell@fek.lu.se)

Syfte: Det saknas idag en lätt tillgänglig och bred analys av hur indikatorers olika egenskaper påverkar hur indikatorer kan användas som underlag för olika typer av styrning på olika administrativa nivåer. Syftet med projektet är att genomföra en sådan analys och beskriva resultaten i dels en rapport som kan användas som kunskapsstöd på nationell nivå samt i regioner, landsting och kommuner, dels i en artikel avsedd för publicering i internationell tidskrift. Ambitionen är även att projektet ska kunna fungera som utgångspunkt för större forskningsansökningar inom ett växande forskningsområde.

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie
 • Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast: 2014-06-30, Status: Avslutat


68. Redovisningens språk i kommunala verksamheter – en studie av årsredovisningar i kommuner

Projektansvarig: Niklas Sandell (Niklas.Sandell@fek.lu.se) och Peter Svensson (Peter.Svensson@fek.lu.se)

Syfte: Detta forskningsprojekt är en utveckling av en tidigare studie av noterade företag och av hur dessa använder sig av ”accounts” i sina kvartalsrapporter som en respons på implicit kritik från analytiker avseende oinfriade förväntningar. Kommunala organisationer arbetar i en särskilt intressant miljö i detta avseende, då de befinner sig i korselden mellan delvis olika handlingslogiker (eller rationaliteter) och ideologiska utgångspunkter.  Två forskningsfrågor är i fokus: Vilka ”accounts” kommer till uttryck i kommuners och kommunala bolags årsredovisningar? Hur reflekterar dessa ”accounts” den särskilda ideologiska och politiska miljö inom vilken kommunala organisationer verkar?

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie
 • Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast: 2015-04-30, Status: Pågår


67. Lean accounting – ett naturligt steg i den fortsatta Lean-strategin på Skånes universitetssjukhus

Projektansvarig: Rolf Larsson (Rolf.Larsson@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med projektet är att ta fram en modell som synliggör alla kostnader i flödets olika delar. Förhoppningen är att denna modell för TD-ABC och Lean accounting ska möjliggöra ett laborerande och lärande i projektgruppen med avsikt att visa vad ledtidsförkortningar innebär i ekonomiska termer, utan förlust av kvalitet eller kapacitet. De ekonomiska besparingarna ska kunna diskuteras både direkt företagsekonomiskt för SUS, men även ur ett samhällsekonomiskt och ett patientperspektiv.

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie

Slutrapportering senast: 2013-05-31, Status: Pågår


66. Att leda i privat eller kommunal regi – för och emot

Projektansvarig: Carina Beckerman (Carina.Beckerman@hhs.se)

Syfte: Syftet i denna studie är att jämföra och analysera skillnader och likheter mellan att leda privat och kommunal verksamhet. Vad krävs som ledare för ett privat/kommunalt ägt företag? Vilka fördelar/nackdelar ser ledaren med sin situation? Vad skiljer privat verksamhet från kommunal verksamhet? Vilka utbildningsinsatser behövs för att stödja ledarskapet i de olika ägandeformerna?

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • Rapport i KEFUs skriftserie

Slutrapportering senast: 2013-05-31, Status: Avslutat


65. Tradition och innovation – om kommuners samverkan med frivillig verksamhet

Projektansvarig: Caroline Hellström (caroline.hellstrom)

Syfte: Projektet stöder kompletterande insamling av empiri i sju skånska kommuner till en avhandling med syfte att skapa en modell av förutsättningar för samverkan. Modellen byggs av fyra delsyften:

 • Att genom kartläggning beskriva hur samverkan ser ut
 • Att analysera varför samverkan ser ut som den gör
 • Att klargöra förutsättningar som främjar samverkan
 • Att klargöra förutsättningar som försvårar samverkan

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Kefu seminarium
 • KEFUs finansiering framgå i avhandlingen

Slutrapportering senast: 2012-12-31, Status: Avslutat


64. Kvalitetsstyrning av äldreomsorg på entreprenad i skånska kommuner

Projektansvarig: Karin Bryntse (karin.bryntse@fek.lu.se)

Syfte: Föreliggande projektförslag avser en pilotstudie för analys av kvalitetsstyrning av äldreboende på entreprenad i skånska kommuner. Studien tar utgångspunkt i befintlig forskning om styrning av utkontrakterad verksamhet(outsourcing, inköp av tjänster), interorganisatorisk styrning, kvalitetsstyrningssystem samt tidigare studier kring styrning av äldreomsorg.

Studien skall söka svar på frågor som: 1. Vilka speciella förutsättningar påverkar kvalitetsstyrning av äldreboende? 2. Hur utformas löpande kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll? 3. Hur kan kvalitetssäkring uppnås i samverkan med olika aktörer?

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Projektet avrapporteras via ett KEFU seminarium.
 • En rapport i KEFUs skriftserie
 • En artikel i en forskningsjournal/Kommunal ekonomi

Slutrapportering senast: 2012-11-30, Status: Avslutat

Kvalitetsstyrning av äldreomsorg på entreprenad i skånska kommuner


63. God ekonomisk hushållning på gott och ont

Projektansvarig: Hans Knutsson (Hans.Knutsson@fek.lu.se)

Syfte: Föreliggande projekt syftar till att beskriva och analysera om kommuner som är fokuserade på människor, tankar och handlingar enligt Collins (2001) förklaringsmodell presterar bättre än de som inte har samma tydliga fokus. Projektet är uppdelat i två delstudier och inriktar sig på ’mindre’ kommuner (< 50 000 invånare). Förhoppningen är att projektets första delstudie kan finansieras av både KEFU och Natkom.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Projektet avrapporteras via ett KEFU seminarium.
 • En rapport i KEFUs/Natkoms skriftserie
 • En artikel i en forskningsjourna

Slutrapportering senast: 2012-03-31, Status: Avslutat


62. Tre sjukhusfusioner i Sverige: Fusionsprocess och organisatoriska utmaningar

Projektansvarig: Louise Bringselius (Louise.Bringselius@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med denna studie är att förstå hur fusionsarbetet har organiserats vid sjukhusfusionerna i Skåne (2010), Stockholm (2004) och Göteborg (1997) och vilka organisatoriska utmaningar detta har lett till.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Projektet avrapporteras via ett KEFU seminarium.
 • En rapport i KEFUs skriftserie
 • En artikel i en forskningsjournal

Slutrapportering senast: 2012-12-01, Status: Avslutat


61. Tight Budgetary Control in the Swedish Health Care

Projektansvarig: Pia Nylinder (pia.nylinder@fek.lu.se)

Syfte:Syftet med ansökan är att slutföra en kommande avhandling som handlar om budgetstyrning inom hälso- och sjukvården och hur verksamhetschefer inom hälso- och vården uppfattar den.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Ett KEFU-seminarium rörande avhandlingens resultat

Slutrapportering senast: 2011-11-31, Status: Avslutat


60. Styrning och drivkrafter inom sjukvården – en litteraturöversikt.

Projektansvarig: Eric Rehn. (Eric.Rehn@nek.lu.se)

Syfte: Syftet med detta projekt är att göra en sammanställning av aktuell ekonomisk forskning av styrning och drivkrafter inom sjukvården. Vi kommer att kritiskt analysera de teorier och metoder som använts för att identifiera och lyfta fram relevanta forskningsområden och forskningsfrågor. Forskningsfrågor som ska ligga till grund för framtida breda och multidisciplinära forsknings¬projekt inom ramen för programmet Health Economics and Management (HEM) vid EHL. Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Projektet avrapporteras via att en forskningsansökan om större programanslag för HEM tas fram
 • Förutom forskningsansökan skall ett KEFU-HEM seminarium arrangeras i samverkan med KEFUs kansli.
 • Kunskapsöversikten förväntas också publiceras i en lämplig internationell hälsoekonomisk tidsskrift.
 • En speciell resultatrapport kommer att tas fram för att belysa styrning och drivkrafter inom sjukvården i Sverige och Region Skåne.

Slutrapportering senast: 2011-10-31, Status: Avslutat


59. Kommunal revision – en studie av ändamålsenlighet och effektivitet

Projektansvarig: Torbjörn Tagesson (torbjorn.tagesson@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera rollfördelningen mellan de politiskt valda revisorerna och de sakkunniga biträdena samt kritiskt granska revisionens effektivitet. Medel söks för delprojekt 1 som innehåller en litteraturgenomgång och explorativa intervjuer som grund för formulering av intervjufrågor (gridformulär) samt test av gridformuläret hos olika grupper av respondenter.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) Grund för forskningsansökan

2) KEFU-seminarium för delprojekt 1

Slutrapportering senast: 2010-12-31, Status: Avslutat


58. Mot en hållbar stadspolitik? Kommunal utveckling mellan ekonomi och ekologi

Projektansvarig: Tove Dannestam (tove.dannestam@svet.lu.se)

Syfte: Syfte att frigöra tid för att skriva en forskningsansökan som fokuserar spänningsfältet mellan ekonomiska och ekologiska aspekter av lokal stadsutveckling. Frågorna är tänkta att centrera kring styrning, politiska processer och policydilemman.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) Genomförande av en forskningsansökan

2) KEFU-seminarium

Slutrapportering senast: 2009-12-31, Status: Avslutat


57. Styrningslaboratorium för utveckling av framtidens ekonomi- och verksamhetsstyrning för barnomsorg och skola

Projektansvarig: Rolf G Larsson (rolf.larsson@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med studien att tillsammans med forskare på Cobenhagen Business School i Köpenhamn, representanter från svenska och danska kommuner samt Skolverket och eventuellt andra intressenter genom att experimentera med s.k. U-lab söka nya vägar för framtidens verksamhets- och ekonomistyrning för barnomsorg & skola.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) KEFU-rapport

2) KEFU-seminarium, hösten 2010

Slutrapportering senast: 2010-12-31, Status: Avslutat


56. Översättning av expertkunskap till patienter och närstående: en kvalitativ studie av organiserad kunskapsförmedling i sjukvården

Projektansvarig: Charlotta Levay (charlotta.levay@fek.lu.se)

Syfte: I detta projekt undersöks organiserade ansatser att förmedla expertkunskap till patienter och deras familj och anhöriga i syfte att ge dem redskap att hantera sin och sina närståendes hälsa. Projektet bygger på närstudier av en rad systematiska interventioner som riktar sig till familjer med barn med diabetes eller övervikt och till unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik eller anhöriga med psykiska problem.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Projektet avrapporteras i enlighet med ansökans tidsplan där bland annat två KEFU-seminarium utlovas, ett under 2010 och ett under 2011.

Slutrapportering senast 2012-12-31. Status: Avslutat


55. En studie av flerdimensionell styrning i svenska landsting

Projektansvarig: Hans Knutsson (hans.knutsson@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med studien är att identifiera hinder och möjligheter vid utformning, införande och användning av balanserad styrning i landstingskommunal verksamhet. Ett delsyfte är att jämföra dokumenterade erfarenheter av primärkommunernas erfarenheter av balanserad styrning (se Hellström et al, 2008) med erfarenheter från landsting och regioner för att om möjligt identifiera generella lärdomar för svensk primär- och landstingskommunal sektor.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) KEFU-rapport

2) KEFU-seminarium

Slutrapportering senast: 2009-06-30, Status: Avslutat

En studie av flerdimensionell styrning i svenska landsting


54. Samverkan på skånskt vis

Projektansvarig: Ola Mattisson (ola.mattisson@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med detta projekt är att bidra till kunskapsutveckling om inter-kommunal samverkan med särskilt fokus på de skånska kommunernas förutsättningar och erfarenheter. Projektet innehåller två olika delsyften:

1. En databas över pågående exempel på samverkan i Skåne 2. Analys av föreställningar om samverkan i form av gemensam organisation(aktiebolag, gemensam nämnd eller kommunalförbund)

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) KEFU-rapport

2) KEFU-seminarium

Slutrapportering senast: 2012-12-31, Status: Avslutat

Samverkan på skånskt vis


53. Processorienterad ekonomistyrning i sjukvården

Projektansvarig: Gert Paulsson (gert.paulsson@fek.lu.se)

Syfte: Processorienteringen av hälso- och sjukvården väcker ett antal frågor med bäring på ekonomistyrning. • Hur fungerar den traditionella ekonomistyrningen i en organisation med ökad grad av processorientering? • Behöver ekonomistyrningen över huvud taget förändras i samband med en ökad processorientering, eller är det helt andra managementverktyg som ska bidra till en sådan utveckling? • Vilka inslag i den traditionella ekonomistyrningen stödjer en ökad grad av processtyrning, och vilka inslag kan rent av motverka en sådan utveckling? En fråga som redan har varit föremål för diskussion i arbetet med processorientering är hur resurserna ska fördelas. Det finns i det här sammanhanget två huvudalternativ. Det ena innebär att resurser fördelas på samma sätt som idag, d.v.s. till de organisatoriska enheterna. Det andra huvudalternativet är att resurserna fördelas till de ansvariga för de nya processerna. Det finns för- och nackdelar med båda dessa alternativ. Fördelning till organisationsstrukturen är förhållandevis enkelt och kräver inget mer omfattande utvecklingsarbete. Å andra sidan riskerar en fördelning i den ledden att leda till en cementering av silomentaliteten eftersom budgetar för organisatoriska enheter anses öka fokuseringen på dessa enheter. Fördelning av resurser till ansvariga för processerna kan bidra till att minska silomentaliteten, men skapar samtidigt andra problem. Exempelvis kommer det vid en sådan resursfördelning att krävas någon form av ”köp-sälj-relationer” mellan processerna och de organisatoriska enheterna. Sådana relationer har tidigare visat sig kunna skapa problem. Diskussionen ovan rör resursfördelningen. Den är dock bara en del av den totala ekonomistyrningen, och också övriga delar måste utformas så att de stödjer de grundläggande idéerna bakom processorienteringen.

Syftet med projektet är att öka vår kunskap om processorienterad ekonomistyrning i hälso- och sjukvården.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) KEFU-rapport

2) KEFU-seminarium

Slutrapportering senast: 2012-08-31, Status: Avslutat

Processorienterad ekonomistyrning i sjukvården


52. ESS som Megaprojekt - policyproblem och lokal-regional utmaning

Projektansvarig: Håkan Magnusson (hakan.magnusson@fek.lu.se)

Syfte: Syftet är att beskriva projektets historia och hur man ”gör” ett projekt av detta slag vara huvuduppgiften. Den skulle sträcka sig fram till och med lokaliseringsbeslutet. Det blir en bred analys av policyprocessen och hur den rör sig mellan olika arenor och aktörer. Här ryms såväl politiska som administrativa processer och här finns inslag av ingående prövning av olika förslag samtidigt som viktiga händelser tycks sprungna ur rena tillfälligheter. Förhandlingarna är varken ”bargaining” eller ”problem-solving negotiations” utan tycks innehålla andra element.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) KEFU-rapport

2) KEFU-seminarium

Slutrapportering senast: 2008-10-01, Status: Avslutat

ESS som Megaprojekt - policyproblem och lokal - regional utmaning


51. Vem skall leda våra professionella byråkratier?

Projektansvarig: Robert Wenglén (robert.wenglen@fek.lu.se)

Syfte: Syftet är att vidareutveckla material från en studie av UMAS - en utvärdering av en utvecklingssatsning kallad Närvarande Ledarskap. Studien tog sin utgångspunkt i en hög sjukfrånvaro, låg arbetstillfredsställelse, svårt att rekrytera sjuksköterskor till ledande befattningar, och upplevelser om en brist på ledning av det patientnära arbetet. Enkätundersökningar visade att en delförklaring var att avdelningschefen hade blivit alltför administrativ och det saknades någon som kunde leda den patientnära omvårdnaden. Därav ett program riktat till avdelningschefer och en chefsadept på samma avdelning med fokus på vad de valde att kalla Närvarande ledarskap.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

1) KEFU-skrift

2) KEFU-seminarium

3) En publikation i en internationell journal

Slutrapportering senast: 2008-12-31, Status: Avslutat

Vem skall leda våra professionella byråkratier?


50. Uppbyggnad av foprskningsprogram om primärvårdens organisation och styrning

Projektansvarig: Anders Anell (anders.anell@fek.lu.se)

Syfte: Syftet är att bygga upp ett långsiktigt forskningsprogram om primärvårdens organisation och styrning.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

Rapport och seminarium.

Slutrapportering senast: 2008-08-31, Status: Avslutat

Uppbyggnad av forskningsprogram om primärvårdens organisation och styrning


49 Förändring av styridé och styrprinciper; Skånsk livskraft –vård och hälsa

Projektansvarig: Caroline Månsson (caroline.mansson@fek.lu.se)

Syfte: Projektets övergripande forskningsfråga är att studera vad som händer i en organisation när styridén och styrprinciperna förändras. De tre delstudierna som kommer att genomföras är:·

Kartläggning av vad Skånsk Livskraft är och vad Skånsk Livskraft innebär för olika aktörer.·

Identifiering av problem och lösningar som Skånsk Livskraft både skapar och löser för berörda aktörer som arbetar inom Skånsk Livskraft.·

Studera effekter av Skånsk Livskraft.

Som framgår är det empiriska objektet detsamma för alla tre delstudierna, Region Skånes arbete: Skånsk Livskraft – vård och hälsa.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

Rapport

 • Slutrapportering senast: 2007-08-31, Status: Avslutat

Förändring av styridé och styrprinciper; Skånsk livskraft –vård och hälsa


48 Styra för bättre skola

Projektansvarig: Anders Isakssson (anders.isaksson@fek.lu.se)

Syfte: Projektets övergripande syfte är att utveckla och utforma ett lednings- och styrverktyg som kan användas av skolledning och förvaltningsledning i deras operativa arbete . Beskriva, mäta, utvärdera, styra och leda utgör nyckelord i ett sådant arbete. Det övergripande syftet kan brytas ner till tre delsyften:

1.beskriva och analysera kriterier för en framgångsrik skola, där bra betygsresultat bara är ett kriterium av flera.

2.beskriva och analysera hur framgångsrika skolor arbetar med sin organisation och styrning och vilka kriterier är viktigast för arbetet?

3.att utforma en modell som kan hjälpa skolor och förvaltningar att styra och leda verksamheten på ett framgångsrikt sätt i det operativa arbetet.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Slutrapportering senast: 2007-08-31, Status: Avslutat

Styra för bättre skola


47 Har ekonomrollen förändrats?

Projektansvarig: Caroline Hellström (caroline.hellstrom@fek.lu.se)

Syfte: Uppföljning av en ”ekonomstudie” som gjordes i samverkan med Kommunalekonomiska föreningen 1999/2000. Under våren 2006 skall KEFU och KEF genomföra den största kartläggningen hittills av kommunekonomers arbetsvillkor. Syftet med undersökningen är att kartlägga kommun- och landstingsanställda ekonomers arbetssituation genom att belysa

· kvalifikationer och kompetens, · arbetsuppgifter, · möjligheter till utveckling och påverkan, · motivation samt · professionell profil.

Kartläggningen sker genom en web-baserad enkät och riktar sig till alla ekonomer i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Enkät genomförd
 • Slutrapportering senast: 2006-08-15, Status: Avslutat

Har ekonomrollen förändrats?


46. Blir det kommunala uppdraget alltmer omöjligt

Projektansvarig: Rikard Larsson (rikard.larsson@fek.lu.se)

Syfte: Att sammanställa befintlig och ny forskning vid i första hand Lunds universitet, University of Southern California och TEMO kring motivation, förändring, hälsa och kommuner till en praktiskt rapport för publicering i KEFUs skriftserie med inriktning mot att skapa bättre förståelse och hantering av medarbetares motivation i samband med förändringsprocesser, arbetsorganisation, hälsofrämjande åtgärder och framtida rekrytering.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Seminarium och rapport i KEFUs skriftserie
 • Slutrapportering senast: 2004-04-01, Status: Avslutat

Blir det kommunala uppdraget alltmer omöjligt


45. Budgetens roll i landsting

Projektansvarig: Pia Lundqvist (pia.lundqvist@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken roll/syfte budgeten har på olika nivåer i hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Skåne. Förhoppningen är att kunna förklara huruvida synen på och uppfattningen om budgeten som styrinstrument skiljer sig åt mellan olika nivåer, och yrkeskategorier.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Första förslag till slutrapport framtagandet, under bearbetning
 • Slutrapportering senast: 2004-04-01, Status: Avslutat

Budgetens roll i landstinget
 


44. Metodstöd för utveckling av verksamhetsbeskrivningar för vård och omsorg

Projektansvarig: Per Magnus Andersson (per.magnus.andersson@fek.lu.se)

Syfte: Att genom handledning bistå med metodhjälp och teoretisk förankring till två projektledare (en ekonom och en verksamhetsrelaterad) i ett Skåneövergripande projekt kring utveckling av verksamhetsinformation för vård och omsorg som drivs i Kommunförbundet Skånes regi.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Sex handledningstillfällen med projektledarna där både Per Magnus Andersson och Ulf Ramberg har medverkat under 2003
 • Deltagit som föreläsare vid två konferenser rörande projektet; en kommunledningskonferens den 5/12-03 och en kontaktpersonskonferens den 3/2 –04.
 • Sammanställning av erfarenheter kring projektets metodstöd inlämnad i april 2004.
 • Slutrapportering senast: 2003-12-31, Status: Avslutat

Metodstöd för utveckling av verksamhetsbeskrivningar för vård och omsorg
 


43. Skolans ekonomi och styrning

Projektansvarig: Mikael Hellström (mikael.hellstrom@fek.lu.se)

Syfte: Syftet med projektet är dels att kartlägga hur kommuner med friskolor hanterar resursfördelningen när friskolor etableras, dels att belysa den påverkan på den kommunala skolan som sker vid en friskoleetablering.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Slutrapportering senast: 2003-12-31, Status: Avslutat

Skolans ekonomi och styrning
 


42. Förutsättningar för samverkans mellan kommunala verksamheter och frivilliga insatser – en studie av sju skånska kommuner.

Projektansvarig: Caroline Hellström (caroline.hellstrom@fek.lu.se)

Syfte: Att i en jämförande analys av sju skånska kommuner med en utvecklad referensram identifiera faktorer som förhindrar respektive befrämjar samverkan mellan kommunala verksamheter och frivilliga insatser.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Seminarium ’I stället för, både och eller något extra? – kommuners samverkan med frivillig verksamhet’, april 2002.
 • Avhandlingsmanus XXX., juni 2004.
 • Slutrapportering senast: 2001-12-31, Status: Avslutat

Förutsättningar för samverkans mellan kommunala verksamheter och frivilliga insatser – en studie av sju skånska kommuner
 


41. Vad får vi för pengarna? – värdeskapande i social verksamhet

Projektansvarig: Jan E Persson (jan.e.persson@fek.lu.se) och Ulrika Westrup.

Syfte: Följa och dokumentera tre utvecklingsarbeten i social verksamhet och undersöka om, och på vilket sätt, som de existerande ekonomistyrningsmodellerna möjliggör eller förhindrar processer av den karaktär som återfinns i de tre valda exemplen från Burlöv, Lund. Vidare skall det undersökas vilka skäl och argument av etisk natur som används i resursfördelning till, och prioritering mellan, olika insatser för barna och ungdomar. respektive Staffanstorp.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Seminarium ’Nätverk och att nätverka – värdeskapande processer över organisatoriska gränser’, november 2000.
 • XX träffar i projektet nätverksgrupp bestående av xx förvaltningschefer?
 • Doktorsavhandling ’ Gränsöverskridande styrning - om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdom, november 2002.
 • Slutrapportering senast: 2002-12-31, Status: Avslutat

Vad får vi för pengarna? – värdeskapande i social verksamhet
 


40. Gränsöverskridande regional tillväxt

Projektansvarig: Jan-Inge Lind (jan-inge.lind@fek.lu.se)

Syfte: Med fokusgrupper som metod genomföra tre regionala utvecklingssamtal och sammanfatta erfarenheterna av dessa i en rapport.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Tre utvecklingssamtal under 1999/2000: ’Hur ska gränsöverskridande vårdprocesser kring äldres vårdbehov initieras?’, ’Den agrobiologiska marknaden: en möjlighet för Skånes jordbruksindustriella kluster?’ och ’Regional utveckling i Skåne: ett samlat grepp eller ny skånsk röra?’
 • Kefudagen ’Behovet av gränser (och att bryta dem)’, maj 2000. Föreläsning under rubriken ’Gränsöverskridande regional utveckling – lärdomar från genomförda rundabords samtal’.
 • KEFU-rapport ’Regionala förändrings ledare och produktiva växtkulturer’, 2002.
 • Kefudagen ’Den kommunala och regionala framtiden. Vad och vem avgör den?’, maj 2002. Föreläsning under rubriken ’Regionala förändringsledares verktygslåda’.

  Slutrapportering senast: 2000-01-31, Status: Avslutat

Gränsöverskridande regional tillväxt
 


39. Resultatenheter – intentioner och form i en kommunal miljö

Projektansvarig: Mikael Hellström (mikael.hellstrom@fek.lu.se).

Syfte: Stödja utveckling av teoretisk referensram till doktorsavhandling.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Doktorsavhandling ’Resultatenheter i kommunalteknisk verksamhet – struktur, process och effekt, juni 2002.
 • Slutrapportering senast: 1999-06-30, Status: Avslutat
   

38. Strategier för kommunal strukturomvandling

Projektansvarig: Ola Mattisson (ola.mattisson@fek.lu.se).

Syfte: Stödja utveckling av teoretisk referensram till doktorsavhandling.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Doktorsavhandling ’Kommunal huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling’, september 2000.
 • Seminarium Kommunala strategier för utveckling eller avveckling?’, maj 2001
 • Slutrapportering senast: 1999-06-30, Status: Avslutat
   

37. Balanced Scorecard

Projektansvarig: Per Magnus Andersson (permagnus.andersson@fek.lu.se), Ulf Ramberg och Jan E Persson.

Syfte: Beskriva och analysera erfarenheter och lärdomar kring införandet av 12 BSC-projekt i Region Skåne.

Genomförd aktiviteter/avrapportering:

 • Rapport ’ Balanced Scorecard i landsting - erfaranheter från 12 projekt i Region Skåne’, 2000.
 • Seminarium ’ Balanced Scorecard – processer och modeller’, april 2000
 • Slutrapportering senast: 1999-04-30, Status: Avslutat
   

36. Samarbetsprojekt kring uppföljning och verksamhetsmått

Projektansvarig: Ulf Ramberg (ulf.ramberg@fek.lu.se) och Jan-Inge Hansson.

Syfte: Utveckla kommuners arbete med aktiv uppföljning och användning av verksamhetsmått

Genomförda aktiviteter/avrapportering:

 • Sex utbildningstillfällen (2 heldagar och 4 halvdagar) med en ekonom och en verksamhetsansvarig från nio kommuner under 1998.
 • Seminarium ’Fungerande uppföljning’ april 1999.
 • Slutrapportering senast: 1998-12-31, Status: Avslutat
   

35. Gränslös komplexitet – Skånsk verklighet och statsvetenskaplig teoribildning i förändring

Projektansvarig: Håkan Magnusson (hakan.magnusson@svet.lu.se)

Syfte: Dagens kommuner skapades genom kommunsammanläggningar under 1960- och 70-talen. Fram till en bit in på 1990-talet var den territoriella organisationen av kommunerna därför i stort oförändrad och okomplicerad. Under 1990-talet förändrades denna bild och olika former av samarbeten och gränsöverskridanden tog fart. I projektet sker dels en empirisk redovisning av samverkansformernas karaktär, dels en analys i termer av modern statsvetenskaplig teoribildning. Det handlar då om att fånga de informella processer och politiska mekanismer som karakteriserar dagens kommunala verklighet. Denna analys av dagens ”politiska infrastruktur” utmynnar i en värdering i förhållande till traditionella krav på kommunal effektivitet, politisk styrning och medborgerligt deltagande.

Genomförd aktiviteter/avrapportering: Projektet har utgjort underlag för en kandidatkurs i statsvetenskap tillsammans med ett antal utländska universitet. Det har även presenterats vid olika konferenser; senast vid en stor SABO-konferens i mars 2004.

Slutrapporterat 2004.