lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Söka anslag hos KEFUs styrelse

Vad innebär det att söka anslag hos KEFUs styrelse och hur gör man?

KEFUs forskningsidé och inriktning

KEFUs syfte är att ”att initiera forskning och utbildning som skall tillämpas i kommunernas och regionens utvecklingsarbete på det kommunalekonomiska området och knyter an inom universitet till den samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsområden.

KEFUs stöd till kommunalekonomisk forskning med koppling till den skånska myllan kan delas in i två delar; basforskning och strategiska forskningsprojekt. KEFUs basforskning syftar till att utveckla kunskap och aktiviteter inom ramen för kommunalekonomi och på så sätt stödja medlemmarna i deras arbete med ekonomirelaterade frågor. Inom ramen för basforskningen ingår kansliets arbete med att t.ex. utveckla och genomföra seminarier och utbildningar, intressera studenter för ämnet genom stimulanspaket såsom uppsatstävlingar, initiera utvecklingsprojekt, agera bollplank och diskussionspart för medlemmarna, stödja utvecklingsprojekt, bedriva utredningar och ansöka externa forskningsmedel.

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella kommunalekonomiska frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. FoU-projekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom området, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på.

KEFUs syfte

KEFUs syfte med forskning har styrelsen operationaliserat till en forskningspolicy för de strategiska forskningsprojekten. Policyn baseras på en vision och tre hörnstenar (protokoll 2005-12-20).

Visionen är att: Skapa uthålligt konkurrenskraftiga FoU-grupper inom de strategiska kommunal-ekonomiska områdena skola, vård och omsorg.

Visionens tre hörnstenar baseras på att:

  • Styrelsen uttalet och företrädelsevis stödjer ansökningar inom skola, vård och omsorg.
  • Styrelsens FoU-satsningar skall baseras på de kunskaps- och kompetensplattformar som KEFU representerar.
  • Styrelsens beviljade anslag skall ha en så pass stor volym att de kan skapa en attraktiv plattform för kompletterande finansiering från andra intressenter.

Märk att visionen inte utesluter forskning inom andra områden.

Praktisk information 

KEFUs styrelse sammanträder 4 gånger per år Aktuella tider för styrelsemöte

Ansökan lämnas 2 veckor innan styrelsens sammanträde via e-post till KEFUs kansli på kefu@kefu.se. Märk e-posten med rubriken; Ansökan KEFUs styrelsemöte år, månad och datum.

Ansökan får vara på max 5 sidor och skriven med Times New Roman, 14 punkter och enkelt radavstånd (exkl max en sida referenser). Till ansökan skall CV medfölja för berörda forskare.

I ansökan skall framgå problembakgrund, frågor och syfte, teoretisk utgångspunkt, metod, avrapportering, projektets budget och tidsplan. I budgeten skall alla poster vara specificerade, inklusive sociala avgifter och universitetets OH-kostnader.

Kravet på avrapportering till KEFUs målgrupp är minst ett seminarium i KEFUs regi, senast ett halvår efter projektets slut. Vanligtvis ställs också krav i kontraktet på en skriftlig avrapportering i form av en rapport i KEFUs skriftserie eller artikel. Beviljade FoU-projekt förvaltas av Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Kontaktperson är Marie Skougaard, marie.skougaard@fek.lu.se.

Övriga frågor besvaras av KEFUs kansli; ulf.ramberg@kefu.se eller mikael.hellstrom@kefu.se.