lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFUs basforskning och strategiska forskningsprojekt

KEFUs stöd till kommunalekonomisk forskning kan delas in i två delar; basforskning och strategiska forskningsprojekt.

KEFUs basforskning syftar till att utveckla kunskap och aktiviteter inom ramen för kommunalekonomi och på så sätt stödja medlemmarna i deras arbete med ekonomirelaterade frågor. Inom ramen för basforskningen ingår kansliets arbete med att t.ex. utveckla och genomföra seminarier och utbildningar, intressera studenter för ämnet genom stimulanspaket såsom uppsatstävlingar, initiera utvecklingsprojekt, agera bollplank och diskussionspart för medlemmarna, stödja utvecklingsprojekt, bedriva utredningar och ansöka externa forskningsmedel.

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella kommunalekonomiska frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. FoU-projekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom området, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på. Enligt KEFUs forskningspolicy fokuseras dessa projekt i första hand områdena skola, hälsa/vård och omsorg. Visionen är att skapa uthålligt konkurrenskraftiga FoU-grupper inom dessa områden.

Så här gör du för att söka